حضور فعال شرکت توسعه راهکار های پایا مازه در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران ITE2019