نگاهی به چشم انداز بدافزارهای ATM و POS از سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹