اختراع سیستم ضدعفونی کننده خودپرداز بدست پژوهشگر اردبیلی