بیماری covid-19 شرکت Diebold Nixdorf را برای بروزرسانی چشم انداز تجارت ترغیب میکند