۸۰ درصد تراکنش‌ها در اروپا هنوز با پول نقد انجام می شود